IDG5415-Cuộc đời sa đọa của tôi

- Xem server VIP để không có quảng cáo
- Vui lòng tắt chặn quảng cáo nếu không load được phim
- Vui lòng chuyển server nếu phim bị lỗi
- Sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để xem phim nếu bị chặn

<p>Từ một ch&agrave;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n văn ph&ograve;ng với mức lương ổn định, do sự suy tho&aacute;i kinh tế trầm trọng c&ocirc;ng ty t&ocirc;i cũng bị ảnh hưởng rất nhiều ch&iacute;nh v&igrave; vậy t&ocirc;i đ&atilde; kh&ocirc;ng tr&aacute;nh khỏi việc bị sa thải. Để kiếm tiền trang trải cuộc sống, thời gian n&agrave;y t&ocirc;i đ&atilde; quyết định đi chạy shipper tạm bợ. Tưởng rằng c&ocirc;ng việc đơn giản n&agrave;y sẽ su&ocirc;n sẻ nhưng kh&ocirc;ng, những kh&oacute; khăn li&ecirc;n tục ập đến, đặc biệt l&agrave; lần giao h&agrave;ng cho Zangzyh&nbsp;một người đ&agrave;n b&agrave; d&acirc;m dục</p>

Từ khoá: Trung Quốc